Ana Sayfa » Makaleler » Aile Hukuku » Vasiyet Nasıl Bozulur?

Vasiyet Nasıl Bozulur?

Bozulmayan vasiyet önceden belirtilen şekliyle geçerli olmaktadır. Ancak hukuki olarak bir vasiyetnamenin geçerli sayılabilmesi için bazı şartları karşılaması gerekiyor. Çeşitli durumlarda ise vasiyetnamenin iptali de yargı yoluyla istenebilmektedir. Burada önemli unsur ise gerekli tüm şartların oluşmasıdır.

Vasiyet, bilindiği üzere bir kişinin kendisinin ölümünden sonra yapılmasını ve yerine getirilmesini istediği şeyleri kapsayan bir beyandır. Bu sözlü ya da yazılı şekilde olabilir. Yazılı şekilde yapılması halinde vasiyetname olarak tanımlanır. Vasiyet nasıl bozulur sorusu ise birçok farklı unsur dikkate alınarak yanıtlanmalıdır. Miras bırakan kişinin tek taraflı irade beyanı ile yapılan hukuki bir işlem olması nedeniyle iptali için hukuki yollara başvurulması şarttır.

Vasiyetname Hangi Hallerde Bozulur?

Miras ve vasiyet ile ilgili davalar ülkemizde yargıda sık karşılaşılan konular arasında yer almaktadır. Vasiyetname, bir kişinin vefatından sonra yerine getirilmesi istenen şeyleri ifade eden tek taraflı bir irade beyanıdır. Bu nedenle yazılı veya sözlü olarak yapılması ile resmiyet kazanmaktadır.

Vasiyetin iptal edilmesi ve vasiyetnamenin bozulmasına neden olan hallerden bazıları ise kısaca şunlardır:

  • Vasiyetname yapan kişinin tasarruf ehliyetinin bulunmaması,
  • Hile, korkutma, zorlama ya da yanılma yoluyla vasiyetnamenin yapılmış olması,
  • Vasiyetnamenin içeriğinin ve yükümlüklerinin hukuka aykırı olması,
  • Şekil yönünden vasiyetnamenin noksan olması vb.

Vasiyetnamenin bozulması için genelde iki farklı yol takip edilir. Bunlardan ilki vasiyetten dönme, diğeri ise vasiyetnamenin iptalidir.  

Vasiyetin Geçerli Olmasının Şartları Nelerdir?

Vasiyetin Geçerli Olmasının Şartları Nelerdir

Vasiyetname örneği incelendiğinde bir vasiyetin hukuki nitelik kazanması ve geçerli olması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Vasiyetnamenin geçerli olması için resmi memur (noter, hakim vb.) huzurunda yapılması veya kendi el yazısı ile yazılması gerekecektir Eğer uygun koşullar varsa bu durumda sözlü beyan yoluyla da geçerli bir şekilde vasiyet yapılabilir.

El yazılı vasiyetnamenin yapıldığı yıl, ay ve gün gösterilecek yazılmış olması gerekecektir. El yazılı vasiyetnamenin miras bırakan kişi tarafından imzalanmış olması da önemli bir gerekliliktir. El yazılı vasiyetnamede yapılan her türlü ekleme tarih de atılarak imzalanmalıdır. Vasiyetin geçerlilik kazanması için en etkili yöntem noter huzurunda veya resmi yetkili bir kişi huzurunda yapılması olacaktır. Kişinin tasarruf ehliyetinin bulunması ve hiçbir baskı altında kalmadan hür iradesiyle vasiyetname hazırlaması da önemli bir gerekliliktir. 

Vasiyetname Mirasçılar Tarafından Bozulur Mu?

Vasiyetnamenin iptali için belirli koşulların ortaya çıkması gerekiyor. Bilindiği üzere vasiyetname hukuka aykırılık teşkil etmediği sürece kendiliğinden bozulmaz. Vasiyete konu mirasçılardan en az birinin vasiyetnamenin iptali için dava açması gerekecektir. Hiçbir mirasçı yasal süresi içinde dava açmazsa vasiyetname geçerli olur. Vasiyetnamenin geçerli olması için de bazı hususlar bulunmaktadır.

Vasiyetnamenin bozulması için başlatılacak hukuki süreçlerde bu alanda uzman kişiler ile çalışmak son derece önemlidir. Çoğu zaman miras ve vasiyetin iptaline yönelik davalar karmaşık ve uzun süren davalar olarak görülmektedir. Bu nedenle hukuki danışmanlık ve hukuki hizmetler alınması mühimdir.  

Noterde Yapılan Vasiyetname Nasıl Bozulur?

Noterde yapılan vasiyetnamenin iptali için hukuki bazı şartların oluşması gerekiyor. Mirasçılar ve vasiyet alacaklıları vasiyetnameye belirli süre içinde itiraz edilmesi gerekmektedir. Eğer belirlene bu süre içinde mirasçılar tarafından itiraz yapılmazsa mirasçılara veraset ilamı verilecektir. Kanun ilgili maddesinin devamında mirasçılık belgesinin geçersizliğinin ileri sürülebileceği de belirtilmektedir.

Noterde yapılan vasiyetnamenin bozulması için hukuki sürecin doğru bir şekilde işletilmesi önemlidir. Bu vasiyetnamenin iptali için vasiyet alacaklısı ya da mirasçıları tarafından dava açılması gerekiyor. Sürecin kısa sürede tamamlanması için hukuki açıdan vasiyetnamenin iptalini sağlayacak unsurların bulunması gerekecektir. Vasiyet nasıl bozulur sorusu bu yönüyle farklılık gösterecektir. Bazı durumlarda kendiliğinden geçersiz olması da mümkündür.  

Vasiyetname Bozulması İçin Ne Yapmalı?

Vasiyet alacaklısı ya da mirasçılar tarafından vasiyetin bozulması için hukuki işlem yapılabilmektedir. Genelde vasiyetnameler noter huzurunda düzenlenmektedir. Resmi vasiyetnamenin diğer bir geçerlilik şartı ise en az 2 tanık huzurunda yapılmış olmasıdır. Miras bırakan kişi vasiyetnameyi okuduğunu ve kabul ettiğini beyan ederek imzaladığında geçerlilik kazanmaktadır. Miras bırakan kişinin vasiyetname yapma ehliyetinin bulunmaması, yanılma, aldatma, korkutma ve zorlama, hukuka aykırılık teşkil etmesi gibi durumların ortaya çıkması halinde vasiyetin bozulması gerekecektir.

Vasiyetnamenin bozulması için miras bırakanın yeni bir vasiyetname düzenlemesi ya da mahkeme tarafından iptal edilmesi gerekecektir. Vasiyetnamenin iptali davası için yine hukuki olarak belirli şartların oluşması şarttır.  

Vasiyetname İptal Davası Nedir?

Vasiyetin iptali davası kısaca, vasiyetname sahibinin ölümünden sonra mirasçılar veya alacaklıları tarafından talep edilen davalardır. Mahkeme kanıtlara dayanarak vasiyetnamenin geçerli olduğuna ya da iptaline hükmedebilir. Miras bırakan kişinin ölümünden sonra bu dava açılabilir. Bu tip davalarda davacı, vasiyetin iptalini isteyen kişi, davalı ise buna itiraz edendir.

Vasiyetnamenin iptalini isteyen tarafın, vasiyetnamenin iptalini gerektiren unsurları ispat etmek zorundadır. Vasiyetten dönem yoluyla veya vasiyetin iptali yoluyla bu süreç tamamlanabilir. Dava sürecinde taraflar vasiyetin iptaline ilişkin güçlü delilleri mahkemeye sunmak zorundadır. Aksi takdirde vasiyetin iptali gerçekleşmeyebilir.

Vasiyetname İptal Davası Nasıl Açılır?

Vasiyetname İptal Davası Nasıl Açılır

Noterde vasiyetname için gerekli belgeler ve koşullar ile tamamen hukuka uygun vasiyetnamelerin iptali mümkün olmayacaktır. Bu nedenle dava açılması ve lehinizde sonuç almanız için bu alanda uzman bir avukat ile çalışmak en önemli konular arasında yer alıyor.

Vasiyetnamenin iptali davası asliye hukuk mahkemesinde açılmaktadır. Dava miras bırakan kişinin vefatından sonra açılabilir. İptal davasının açılabilmesi için iptali talep eden kişilerin mirasçı veya alacaklı sıfatına sahip olması gerekmektedir. Belirlenen süreler içinde kişilerin vasiyetnamenin iptali için dava açmaları gerekecektir. Vasiyetnamenin iptali için gerekli nedenlerin varlığını ispat etmeleri istenmektedir. Dilekçenin hazırlanması ve başvurunun yapılması ile dava süreci başlatılmaktadır.

Vasiyet İptal Davası Kaç Yıl Sürer?

Vasiyetnamenin iptali süresi içinde dava açılması ve vasiyetin iptali istenmelidir. Ölüme bağlı tasarrufu, iptal sebebini, kendisinin hak sahibi olduğunu öğrenmeden itibaren 1 yıllık hak düşürücü olan süre işler. Bu 1 yıllık hak düşürücü süre vasiyetname usulüne göre açılıp okunmadan işlemeye başlamaz.

İptal davası açma hakkı, vasiyetnamenin açıldığı tarihten 10 yıl süre geçtikten sonra düşer. Bu tür davalar genelde uzun süren yargılama süreçlerine sahiptir. Vasiyetnamenin iptali davası 1 yıl içinde açılması gerekecektir. İptal için en erken sürede işlem yapılması halinde süreçte daha kısa sürede tamamlanacaktır. Mahkemenin yoğunluğu, iptale ilişkin nedenler ve itirazlar gibi unsurlara bakılarak mahkemenin uzun süre devam etmesi mümkündür.

Vasiyete Kimler İtiraz Edebilir?

Vasiyete itiraz dilekçe örneği incelenerek belirli şartların oluşması halinde mirasçılar ve vasiyet alacaklıları vasiyetnameye 1 ay içinde itiraz edebilmektedir. Eğer bu 1 aylık süre içinde ilgililer itiraz etmezse mirasçılara veraset ilamı verilecektir. Ayrıca mirasçılık belgesinin geçersizliğinin ileri sürülebileceği hallerin de ortaya çıkabileceği ifade edilmiştir.

Vasiyetnamenin iptali için davalar mirasçılar ve vasiyetname alacaklıları tarafından talep edilebilmektedir. Vasiyetnamenin iptali için ilgili koşulların oluşması gerekecektir. Vasiyet nasıl bozulur sorusuna da bu koşullara göre bir yanıt vermek gerekecektir. Yasal koşullar oluşmadan vasiyetin iptali sürecine başlanması mümkün değildir.

Ayrıca Bakınız: Boşanmada Mal Paylaşımı Davası

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir