Ana Sayfa » Makaleler » Ceza Hukuku » Cinsel İstismar Suçu ve Cezası

Cinsel İstismar Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu’na göre reşit olmayanla cinsel ilişki cinsel istismar suçu olarak kabul edilmektedir. Bu suç, toplumda kabul edilmeyen bir davranış şekli olarak değerlendirilir ve aynı zamanda mağdurların psikolojik ve fiziksel sağlığına da zarar verir. Bu sebeple mağdurun rızası aranmaksızın suç olarak nitelendirilmektedir.

Türk Ceza Kanunu’na göre, cinsel istismar suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 103. maddesinde düzenlenmektedir;

TCK 103. Maddenin 1. Fıkrasına göre; “Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza, istismar durumunda on yıldan, sarkıntılık durumunda beş yıldan az olamaz. Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır.” Cinsel istismar deyiminden;

a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,

b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar, anlaşılır.” 

Yine TCK ilgili kanun maddesinin 2. Ve devamı fıkralarında suçun nitelikli hallerini oluşturan eylemlere yer verilmiştir:

2)  Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza on sekiz yıldan az olamaz.

3) “Suçun;

a) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

b) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından,

d) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

e) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehditle ya da (b) bendindeki çocuklara karşı silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.” 

Dolayısıyla kanunun lafzından da anlaşılacağı üzere kanun bu suçu mağdurun yaşını baz alarak üç kategoriye ayırmıştır;

15 -18 yaşında çocuğun cinsel istismarı;

Kanun 15 yaşından büyük çocukların cinsel istismarını ayrıca düzemiştir. Bu düzenleme ile 15 yaşından büyük çocuğun işlenen fiilin anlam ve sonuçlarını kavrayamayacak durumda olması ya da hile, cebir yahut mağdurun iradesini sakatlayarak cinsel istismara maruz bırakılması olarak düzenlenmiştir. 15 yaşından büyük çocuğun işlenen fiilin anlam ve sonuçlarını kavrayamayacak durumda olması ya da hile, cebir yahut mağdurun iradesini sakatlayarak cinsel istismara maruz bırakılması halinde mağdur çocuk 15 yaşından küçük varsayılarak ceza verilmektedir. Dolayısıyla 8-15 yıl arası hapis cezası öngörülmektedir.

12-15 yaşında çocuğun cinsel istismarı;

Kanun yaşı gereği işlenen fiilin anlam ve sonuçlarını anlayamayacağından bahisle 12-15 yaş arasında bulunan mağdur çocuklara yönelik olan cinsel istismar suçunu ayrıca düzenlemiştir. Şayet yaşı gereği çocuk henüz idrak çağının çok gerisinde bulunmaktadır. Kanun bu suç için sanık hakkında 8-15 yıl arası hapis cezası öngörmektedir.

12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı;

Kanun 12 yaşından küçük çocuğa karşı işlenen cinsel istismar suçu için diğer yaş guruplarına nazaran daha ağır yaptırımlar öngörmektedir. Bu kapsamda kanunun 103. maddesinin birinci fıkrasına göre; “Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza, istismar durumunda on yıldan, sarkıntılık durumunda beş yıldan az olamaz.” Hükmü yer almaktadır.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, ciddi bir suç olarak kabul edilir ve ağır yaptırımlara tabi tutulmuştur. Bu hususta gerek şüpheli gerekse mağdur ceza avukatı yahut ağır ceza avukatı yardımı ile hukuki süreci yürütmelidir. Daha detaylı bilgi almak için Alanya ceza avukatı alanında hizmet vermekte olduğumuz büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

Yargılama sonunda beraat edilmesi halinde karşı yandan İftira suçundan dolayı dava açılabileceği unutulmamalıdır. İftira suçu hakkında daha detaylı bilgi edinmek için “Asılsız Suçlama (İftira)” konulu makalemizi inceleyebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Cinsel İstismar Suçunun Cezası Kaç Yıl?

Cinsel istismar suçunun cezası nitelikli haller hariç olmak üzere 8 – 15 yıl arasındadır.

Cinsel İstismar Suçunda Çocuğun Beyanı Mı Esas Alınır?

Mağdur ile fail arasında geçmişe yönelik herhangi bir husumet yoksa, bu durumda mağdurun beyanına itibar edilmektedir. Bu nedenle ilk savunmadan son beyana kadar profesyonel destek alınması tavsiye edilmektedir.

Cinsel İstismar Suçunda Deliller Nelerdir?

Öncelikle mağdur çocuk beyanı olmak üzere tanık beyanları, kamera kayıtları, DNA delilleri önem arzetmektedir.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir