Ana Sayfa » Makaleler » Ticaret Hukuku » Sigara ve Tütün Üretimi, Şartları ve İzinler

Sigara ve Tütün Üretimi, Şartları ve İzinler

Sigara ve tütün üretimi, şartları ve izinler hakkında bilgi vermeden önce henüz resmi gazetede yayınlanmamış olmakla beraber tütün ve alkol üretimi için bakanlıkça 50.000.000,00-TL ye kadar teminat talep edilebilecektir. 

Sigara ve Tütün Üretim Tesisi Açmak İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmış ana sözleşmesinin aslı veya Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylı örneğini, (Ana sözleşme, Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen yetki belgesi ile yapılabilecek iş ve işlemlerle uyumlu olması gerekmektedir.) 

b) Yetkili kişilere ait imza sirkülerini, 

c) Son altı ay içinde ticaret ve sanayi odasından alınan faaliyet belgesinin aslı ya da onaylı örneğini, 

ç) Gerçek kişiler için başvuru sahibinin, tüzel kişiler için yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin pasaport/kimlik bilgileri ile sabıka kayıtları 

d) Şirketin KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ve UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) adresini bildirir belge veya beyanı, 

e) Şirketin yazışma adresi, telefon, faks, e-posta gibi iletişim bilgilerini gösteren yazılı beyanı, Vergi dairesi ve vergi kimlik numarasını gösterir vegi levhası ile MERSİS numarasını gösterir belgeyi, 

g) Yetkili kişilere ait pasaport, nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartının onaylı (Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanabilir) fotokopisi veya sureti, 

ğ) Tütün kooperatiflerinin, Ticaret Bakanlığının ilgili mevzuatı kapsamında kurulmuş, Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi olduklarına dair yazısı, 

h) Belgelerin tamam olması halinde (Tarım ve Orman Bakanlığından onay alınarak), Tütün Ticareti Yetki Belgesi uygunluk bedelinin Tarım ve Orman Bakanlığı hesabına yatırıldığına ilişkin belge bedeli dekontu, 

Sigara ve Tütün Üretimi Yapmak İçin Gerekli Olan Tesisin Azami Şartları Nelerdir?

Aşağıda belirtilen şartları sağlar nitelikte tesis projelendirmesi yapılarak Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvuruda bulunulur. Akabinde Bakanlık tarafından tesis şartlarının uygun görülmesi halinde “Tesis Kurma Uygunluk Belgesi”düzenlenerek üreticiye verilir. İşbu belge 3 yıl süre ile geçerli olup, talep edilmesi halinde ek süre verilebilir.

  • Yıllık üretim kapasitesi tek vardiyada teorik olarak, sigara için iki milyar adet, diğer tütün mamulleri için ise on beş tondan az olmaması,
  • Tütün hazırlama bölümleri dahil tam ve yeni teknolojiyi haiz, yardımcı teknik üniteler hariç kullanılmamış makine içeren,
  • Sanayi alanlarında veya organize sanayi bölgelerinde sigara üreten tesisler için en az 10.000 m2 diğer tütün ürünleri üreten tesisler için 1.000 m2 kapalı alana kurulması,
  • Üretim tesisinin yakınında tütünün kalitesine olumsuz etki yapabilecek tesis bulunamaz. 
  • Üretim akışı ile makineler, üretilmesi planlanan tütün mamullerinin üretim şekline uygun olacak şekilde projelendirilir. 
  • Kurulacak üretim tesisinde hammadde, tütün harici malzeme ve mamul ambarı ayrı ayrı olur. 

NOT: Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alınması sonrasında farklı kategorilerde tütü mamullerinin aynı tesiste birlikte üretilebilmesine yönelik tesis kuruluşu için Bakanlıktan izin alınması gerekir. (Kategori başına ek 500m2 kapalı üretim alanı gösterilmesi gereklidir)

Sigara ve Tütün Üretimi ve Piyasaya Arzı Nasıl Yapılır?

Tesis Kurulması akabinde “Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi” almak için bakanlığa başvurulur. Tesisin yukarıda belirtilen şartları taşıması halinde bakanlıkça onaylanarak üretici adayı firmaya “Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi” verilir. Bu belge 5 Yıl Geçerli (Süre bitiminden önce En az 90 gün önceden başvurularak yenilenebilir)

Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alındıktan sonra deneme üretimi yapılır. Deneme üretiminde başarılı olan işletmelere her bir mamulat çeşidi için “Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi” verilir ve üretim ile satışa başlayabilirler. (90 gün içinde belgesi alınan ürünler piyasaya arz edilmemesi halinde Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi iptal edilir)

İhracat Yapılabilmesi için Ticaret Bakanlığından “Dâhilde İşleme İzin Belgesi” alınır. (İzin için üretim kapasitesi ve iç pazar talep durumu esas alınır.) Hammadde İthalatı için ise Tesis kurulum sonrasında fiili üretimin 15 ton ve daha fazla olması gerekmektedir. Fiili üretimin 15 tona ulaşması akabinde bakanlığa bildirilerek ithalat yapılacak her hammadde ve ithalatçı firma için ayrıca izin alınması gerekmektedir. İthalatçı firmanın yasaklı şirketler arasında olmaması izin için yeterli görülmüştür.

Firmalar ürettikleri tütün mamullerini serbestçe fiyatlandırabilir, doğrudan toptan satıcılara satabilir, Bakanlıktan “Toptan Satış Belgesi” almak suretiyle perakende satıcılara da satabilirler. 

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir