Ana Sayfa » Makaleler » Ticaret Hukuku » Nasıl Alkol Üretim Tesisi Kurulur?

Nasıl Alkol Üretim Tesisi Kurulur?

Alkol üretimi için gerekli olan hususların incelendiği bu makalemizde “Nasıl alkol üretim tesisi kurulur?” sorusunun yanıtınız vermeye çalıştık. Öncelikle belirtilmesi gerekmektedir ki hukuki sürecin ve başvuru sürecinin çok iyi takip edilmesi gerekmektedir. Şayet en küçük eksiklikte başvurunuza red cevabı gelmektedir.

Bira ve şarap hariç olmak üzere, alkollü içki ve alkol üretimi yapmak için gerekli olan tesisin entegre bir tesis olması zaruri olup, Entegre Tesis;

a)Alkol, rakı, kanyak, brendi, meyve brendisi, meyve likörleri kategorilerinde yapılan üretimlerde ürünün karakteristik hammaddesinden itibaren, 

b)Viski ve tahıl brendisi kategorilerinde yapılan üretimlerde malt ve tahıl maltını takiben, 

c)Ardıç aromalı içkiler, votka, likörler kategorilerinde yapılan üretimlerde, üretim kapasitelerine göre ihtiyaç duyacakları en az miktara eşdeğer oranda hissedar veya malik olunan tesisin ürünü olan gıda alkolü girdisini veya karakteristik hammaddesini takiben,

piyasaya hazır ürün sunumuna kadar üretimin yapıldığı tesisi tanımlar. 

d) Yılda en az en az 1.000.000 litre/yıl üretim yapmaya yeterli kapasitede olması

NOT: Alkol ve alkollü içki üretim tesisinde bulunması gereken “Sorumlu Yönetici”; gıda, kimya, ziraat mühendisliği ve eşdeğer fakültelerin, müfredatı fermantasyon, distilasyon gibi sektöre özel konuları içeren ilgili bölümlerinden, en az dört yıllık lisans  veya yüksek lisans eğitimi alarak mezun olmalıdır. 

Gerekli belgeler:

1. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme (tadil metinleri dâhil)

2. Yetkili kişi/kişilere ilişkim imza sirküleri

3. Ticaret Odasından son bir ay içinde düzenlenmiş faaliyet belgesi

4. Faaliyet özgeçmişi ve hedeflenen faaliyeti tanımlayan özel beyan

5. Son 6 ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi

6. İlgili vergi dairesinden son bir ay içerisinde alınmış vergi borcu yoktur yazısı

7. İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan son bir ay içerisinde alınmış prim borcu yoktur yazısı

8. Fizibilite raporu  (tesis yerleşim planıyla birlikte)

9. Tesis kurma izin bedelinin dörtte biri tutarındaki başvuru bedelinin Kuruma ödendiğini gösterir makbuz

NOT: Mevzuat uyarınca fabrika kurulmasına yönelik ilgili kuruluşlardan alınması gereken yasal izinler için başvuruda bulunduğunu gösterir belgeler (ÇED başvurusu, imar başvurusu) Eksik bulunan dosyalar bir ay içinde tamamlanmaz ise başvurular işleme konulmaz. Eksik bulunan dosyaların bir ay içinde tamamlanmaması veya projeden vazgeçilmesi halinde söz konusu bedel iade edilmez. Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre tamamlanmış başvurular en geç üç ay içinde Kurumca değerlendirilir ve Kurul tarafından karara bağlanır. Karar firmaya tebliğ edilir. Tesis kurma izin bedeli bakiyesinin firma tarafından Kuruma ödendiğini gösterir makbuzun Kuruma ulaştırılmasını takiben Tesis Kurma İzin Belgesi, düzenlenir.

Yer gösterimi ve projelendire sonrası “Tesis kurma izin belgesi” verilir. Bu belge üç yıl geçerlidir. (1 yıl uzatılabilir)

Alkol Üretim ve Dağıtım İzni Nasıl Alınır?

Tesis kurulması akabinde bakanlığa bildirilmek suretiyle deneme üretimi yapılır. Dene üretimi sonrası bakanlıkça belirlenecek uzmanlarca numune alınır.

Deneme üretiminin olumlu olması halinde 5 yıllık üretim izni verilir. Bu belge 5 yıl için geçerli olup süre sonunda yenilenebilir. 

Alkol ve metanolün ithalatında, firmalar Kurumdan firma ve ürün markası bazında ithalata uygunluk belgesi almak zorundadır. İhracat için ise herhangi bir şarta tabi değillerdir.

Üretim İzin Belgesi ve Dağıtım Yetki Belgesi Alınması İçin Gerekli Evraklar:

1. Ürün değerlendirme beyanı (Örneğin; deneme üretiminin piyasaya arz edilerek değerlendirilmesi) 

2. Yapı Kullanma İzin Belgesi

3. İşletme Kayıt Belgesi

4. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

5. Marka Tescil Belgesi

6. Teknik Spesifikasyon Raporu (Her bir marka için) 

7. Etiket Örnekleri (Her ambalaj hacmi için ayrı)

8. Kampanya Bildirim Raporu (Şarap üreticileri için)  

9. Kapasite Raporu (TOBB)

10. Depo Bilgisi 

11. Nakil Araçları Bilgisi

12. ÇED Belgesi (Tesis Kurma İzni verilmesi aşamasında ibraz edilmemişse) 

Sigara ve Tütün Üretimi, Şartları ve İzinleri içerir yazımızı da incelemek isteyebilirsiniz.

Nasıl alkol üretim tesisi kurulur sorusunu cevapladıktan sonra en önemli husus ise kurulcak tesisin nasıl ve hangi şartlarda kurulması gerektiğidir. Aşağıda kanunda belirtilen hali ile tesisin nasıl projelendirildiğini inceledik;

A) Rakı üretim tesisi projesi aşağıdaki işlemleri kapsamalıdır:

a) Şıra üretim işlemleri: Yaş üzüm kullanıldığında, üzüm alma ve presleme ve/veya kuru üzüm kullanıldığında, üzüm alma, ambarlama, kesme-ezme, su ile karıştırma suretiyle üzüm şırası elde etme,

b) Mayşe üretim işlemleri: Üzüm şırasının fermantasyon kaplarında maya eklenerek uygun şartlarda fermantasyonu suretiyle mayşe elde etme,

c) Maya üretim ve hazırlama işlemleri: Mayayı laboratuvarda ve takiben maya çoğaltma setinde işletme boyutunda çoğaltma veya kuru aktif mayayı fermantasyon için hazırlama,

d) Suma üretim işlemleri: Mayşenin ayrımsal distilasyon kolonları ve bağlantılı yoğunlaştırıcılardan oluşmuş distilasyon ünitesinde, en fazla %94.5 alkole kadar distile edilmesi suretiyle suma  elde etme ve stoklama,

e) Rakı üretim işlemleri: Sumanın veya üründeki toplam alkolün en az %65’i sumadan gelecek şekilde gıda alkolü ile karıştırılmış sumanın, 5.000 litre veya daha küçük hacimli geleneksel bakır imbiklerde, anason tohumu (pimpinella anisum) ile ikinci kez distile edilmesi suretiyle rakı elde etme ve stoklama,

f) Rakının doluma hazırlanması işlemleri: Rakının, su ile seyreltilmesi, rafine beyaz şeker ile tatlandırılması, en az bir ay dinlendirilmesi suretiyle doluma hazır rakı elde etme ve stoklama, 

g) Rakının piyasa sunumuna hazırlanması işlemleri: Rakının filtre edilmesi, dolum tanklarında stoklanması, uygun makinelerde doldurulması ve ambalajlanması suretiyle satışa hazır rakı elde etme ve stoklama.

B) Viski üretim tesisi projesi aşağıdaki işlemleri kapsamalıdır:

a) Hammadde alım işlemleri: Malt veya pirinç hariç tahıl maltı yapma veya alma, stoklama, bakım,

b) Tahıl şırası üretme işlemleri: Malt veya tahıl maltını öğütme, su ile karıştırma, malt enzimleri veya gerektiğinde doğal enzim katkısı ile şekerlendirerek şıra yapma, süzerek posa ayırma, 

c) Mayşe üretim işlemleri: Tahıl şırasının, fermantasyon kaplarında maya eklenerek uygun şartlarda fermantasyonu suretiyle mayşe elde etme,

d) Maya üretim ve hazırlama işlemleri: Mayayı laboratuvarda ve takiben maya çoğaltma setinde işletme boyutunda çoğaltma veya kuru aktif mayayı fermantasyon için hazırlama,

e) Viski distilatı üretim işlemleri: Mayşenin amaca uygun bir distilasyon ünitesinde, genellikle iki kademeli geleneksel yöntem ile, en fazla %94.8 alkole kadar distile edilmesi suretiyle viski distilatı elde etme,

f) Viski üretim işlemleri: Viski distilatının, 700 litreden küçük meşe fıçılarda kademeli olarak su ile seyreltilerek en az 3 yıl süre ile olgunlaştırılması suretiyle viski elde etme ve stoklama,

g) Viskinin doluma hazırlanması işlemleri: Olgunlaşması tamamlanmış viskilerin gerek görülen harmanlama ve son seyreltme işlemi uygulanarak doluma hazır viski elde etme ve stoklama, 

h) Viskinin piyasa sunumuna hazırlanması işlemleri: Viskinin filtre edilmesi, dolum tanklarında stoklanması, uygun makinelerde doldurulması ve ambalajlanması suretiyle satışa hazır viski elde etme ve stoklama.

C) Kanyak üretim tesisi projesi aşağıdaki işlemleri kapsamalıdır:

a) Şıra üretim işlemleri: Yaş üzüm alma ve presleme suretiyle üzüm şırası elde etme,

b) Kanyak şarabı üretim işlemleri: Şıranın fermantasyon kaplarında maya eklenerek uygun şartlarda fermantasyonu suretiyle kanyak şarabı elde etme,

c) Maya üretim ve hazırlama işlemleri: Mayayı laboratuvarda ve takiben maya çoğaltma setinde işletme boyutunda çoğaltma veya kuru aktif mayayı fermantasyon için hazırlama, 

d) Kanyak distilatı üretim işlemleri: Şarabın amaca uygun bir distilasyon ünitesinde, genellikle iki kademeli geleneksel yöntem ile, en fazla %86 alkole kadar distile edilmesi suretiyle kanyak distilatı elde etme ve stoklama,

e) Kanyak üretim işlemleri: Kanyak distilatının 1.000 litreden büyük meşe fıçılarda en az bir yıl, daha küçük fıçılarda, kademeli olarak su ile seyreltilerek en az altı ay bekletilerek olgunlaştırılması suretiyle kanyak elde etme ve stoklama,

f) Kanyağın doluma hazırlanması işlemleri: Olgunlaşması tamamlanmış kanyakların gerek görülen harmanlama, katkılandırma ve son seyreltme işlemi uygulanarak doluma hazır kanyak elde etme ve stoklama, 

g) Kanyağın piyasa sunumuna hazırlanması işlemleri: Kanyağın filtre edilmesi, dolum tanklarında stoklanması, uygun makinelerde doldurulması ve ambalajlanması suretiyle satışa hazır kanyak elde etme ve stoklama. 

D) Tahıl brendisi üretim tesisi projesi aşağıdaki işlemleri kapsamalıdır:

a) Tahılı üretime hazırlama işlemleri: Tahıl alma, ambarlama, bakım yapma, temizleme, sınıflandırma suretiyle maltlık tahıl elde etme ve stoklama,

b) Tahıl maltı üretim işlemleri: Maltlık tahılı su ile ıslatma, çimlendirme, kurutma-kavurma suretiyle malt elde etme ve stoklama,

c) Tahıl şırası üretim işlemleri: Tahıl maltını öğütme, su ile karıştırma, malt enzimleri veya gerektiğinde doğal enzim katkısı ile şekerlendirerek şıra yapma, süzerek posa ayırma, 

d) Mayşe üretim işlemleri: Tahıl şırasının, fermantasyon kaplarında maya eklenerek uygun şartlarda fermantasyonu suretiyle mayşe elde etme,

e) Maya üretim ve hazırlama işlemleri: Mayayı laboratuvarda ve takiben maya çoğaltma setinde işletme boyutunda çoğaltma veya kuru aktif mayayı fermantasyon için hazırlama, 

f) Tahıl brendisi üretim işlemleri: Mayşenin amaca uygun bir distilasyon ünitesinde en fazla %95 alkole kadar distile edilmesi suretiyle tahıl brendisi elde etme ve stoklama,

g) Tahıl brendisinin doluma hazırlanması işlemleri: Tahıl brendisinin su ile seyreltilmesi, katkılandırılması, en az bir ay dinlendirilmesi suretiyle tahıl brendisi elde etme ve stoklama,

h) Tahıl brendisinin piyasa sunumuna hazırlanması işlemleri: Tahıl brendisinin filtre edilmesi, dolum tanklarında stoklanması, uygun makinelerde doldurulması ve ambalajlanması suretiyle satışa hazır tahıl brendisi elde etme ve  stoklama. 

E) Brendi üretim tesisi projesi aşağıdaki işlemleri kapsamalıdır:

a) Şarap distilatı üretim işlemleri: Şarap ve şaraba uygulanan işlemlerden kalan şarabın, uygun distilasyon ünitesinde en fazla %94.8 alkole kadar damıtılması suretiyle şarap distilatı elde etme ve stoklama,

b) Brendi üretim işlemleri: Doğrudan bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (C) bendinde tanımlanan kanyak distilatının veya üründeki toplam alkolün %50’sine kadar şarap distilatı katılmış kanyak distilatının, su ile kademeli olarak seyreltilerek, 1.000 litreden büyük meşe fıçılarda en az bir yıl, daha küçük fıçılarda en az altı ay bekletilmek suretiyle olgunlaştırılmasıyla  brendi elde etme ve stoklama,

c) Brendinin doluma hazırlanması işlemleri: Olgunlaşması tamamlanmış brendiye gerek görülen harmanlama, katkılandırma ve son seyreltme  işlemi uygulanarak doluma hazır brendi elde etme ve stoklama, 

d) Brendinin piyasa sunumuna hazırlanması işlemleri: Brendinin filtre edilmesi, dolum tanklarında stoklanması, uygun makinelerde doldurulması ve ambalajlanması suretiyle satışa hazır brendi elde etme ve stoklama. 

F) Meyve brendisi üretim tesisi projesi aşağıdaki işlemleri kapsamalıdır:

a) Hammadde alım işlemleri: Meyve alma, uygun şartlarda stoklama,

b) Meyveyi üretime hazırlama işlemleri: Üretilecek  brendi türüne göre meyveyi ayıklama, çekirdeğini çıkarma, ezme, kesme, kabuğunu alma, suyunu çıkarma, konsantre elde etme gibi işlemlerinden birini veya birkaçını uygulamak suretiyle meyveyi üretime hazırlama ve stoklama,

c) Mayşe üretme işlemleri: Üretime hazır hale getirilen meyvenin, fermantasyon kaplarında maya eklenerek uygun şartlarda fermantasyonu suretiyle mayşe elde etme ve stoklama,

d) Maya üretim ve hazırlama işlemleri: Mayayı laboratuvarda ve takiben maya çoğaltma setinde işletme boyutunda çoğaltma veya kuru aktif mayayı fermantasyon için hazırlama,

e) Meyve brendisi üretim işlemleri: Mayşenin amaca uygun bir damıtma ünitesinde, genellikle iki kademeli geleneksel yöntem ile, en fazla %86 alkole kadar distile edilmesi suretiyle meyve brendisi distilatı elde etme ve stoklama,

f) Meyve brendisinin doluma hazırlanması işlemleri: Meyve  brendisi distilatının su ile seyreltilmesi, katkılandırılması, en az bir ay dinlendirilmesi suretiyle doluma hazır meyve brendisi elde etme ve stoklama,

g) Meyve brendisinin piyasa sunumuna hazırlanması işlemleri: Meyve brendisinin filtre edilmesi, dolum tanklarında stoklanması, uygun makinelerde doldurulması ve ambalajlanması suretiyle satışa hazır meyve brendisi elde etme ve stoklama.

G) Ardıç aromalı içki üretim tesisi projesi aşağıdaki işlemleri kapsamalıdır:

a) Hammadde alım işlemleri: Malik veya hissedar olduğu işletmede üretilen tahıl brendisi veya gıda alkolünün temini, ardıç tohumu (juniperus communis), aromatik bitki ve bitki kısımları gibi katkı maddelerinin temini ve stoklama,

b) Ardıç aromalı içki ve distile cin üretim işlemleri: Tahıl brendisi  ve/veya gıda alkolünün, üründe ardıç karakteri belirgin olacak şekilde ardıç tohumu ve diğer aromatik bitki ve/veya bitki kısımları kullanılarak, maserasyon ve/veya distilasyon ve/veya katkılandırma suretiyle ardıç aromalı içki  elde etme ve stoklama; ya da, 

Gıda alkolünün, geleneksel imbiklerde ardıç tohumu ve diğer aromatik bitki ve/veya aramotik bitki kısımları ile birlikte ikinci kez distilasyonu suretiyle distile cin elde etme ve stoklama,

c) Ardıç aromalı içkinin doluma hazırlanması işlemleri: Ardıç aromalı içkinin su ile seyreltilmesi, katkılandırılması, en az bir ay dinlendirilmesi suretiyle doluma hazır ardıç aromalı içki elde etme ve stoklama,

d) Ardıç aromalı içkinin piyasa sunumuna hazırlanması işlemleri: Ardıç aromalı içkinin filtre edilmesi, dolum tanklarında stoklanması, uygun makinelerde doldurulması ve ambalajlanması suretiyle satışa hazır ardıç aromalı içki elde etme ve stoklama.

H) Votka üretim tesisi projesi aşağıdaki işlemleri kapsamalıdır:

a) Gıda alkolü üretim işlemleri: Üretimde kullanılacak gıda alkolünü, bu Yönetmelikte belirtildiği şekilde maliki veya hissedarı olduğu işletmede üretme, 

b) Votka üretim işlemleri: Rektifikasyon veya aktif kömürden filtrasyon ve ardından basit distilasyon veya eşdeğer işlemlerden geçirilmesi ile votka elde etme ve stoklama, su ile seyreltilme, şeker ile katkılandırma, stoklama, 

c) Votkanın doluma hazırlanması işlemleri: Votkanın su ile seyreltilmesi, tatlandırılması, katkılandırılması, en az bir ay dinlendirilmesi suretiyle doluma hazır votka elde etme ve stoklama,

d) Votkanın piyasa sunumuna hazırlanması işlemleri: Votkanın filtre edilmesi, dolum tanklarında stoklanması, uygun makinelerde doldurulması ve ambalajlanması suretiyle satışa hazır votka elde etme ve stoklama.

I) Meyve likörü üretim tesisi projesi aşağıdaki işlemleri kapsamalıdır:

a)  Hammadde alım işlemleri: Meyve, gıda alkolü veya maliki olduğu işletmede üretilen tarımsal distilat veya distile alkollü içkinin temini ve stoklama,

b) Meyveyi üretime hazırlama işlemleri: Üretilecek meyve likörü türüne göre meyveyi ayıklama, çekirdeğini çıkarma, ezme, kesme, kabuğunu alma, suyunu çıkarma gibi işlemlerden birini veya birkaçını uygulamak suretiyle meyveyi üretime hazırlama, stoklama,

c) Meyve likörü üretme işlemleri: Üründeki %100’lük alkol cinsinden 100 litre alkol için en az 25 kg meyve kullanılması esasıyla, meyvenin, alkol ve/veya distilat ve/veya brendiler ile maserasyonu suretiyle meyve likörü elde etme ve stoklama, 

d) Meyve likörünün doluma hazırlanması işlemleri: Meyve likörünün su ile seyreltilmesi, tatlandırılması, katkılandırılması, en az bir ay dinlendirilmesi suretiyle doluma hazır meyve likörü elde etme ve stoklama,

e) Meyve likörünün piyasa sunumuna hazırlanması işlemleri: Meyve likörünün filtre edilmesi, dolum tanklarında stoklanması, uygun makinelerde doldurulması ve ambalajlanması suretiyle satışa hazır meyve likörü elde etme ve stoklama.

J) Likör üretim tesisi projesi aşağıdaki işlemleri kapsamalıdır:

a) Hammadde alım işlemleri: Maliki veya hissedarı olduğu işletmede üretilen gıda alkolü, tarımsal kökenli distilat ve/veya bir veya daha fazla distile alkollü içkinin temini, katkı ve tatlandırma maddeleri temini ve stoklama,

b) Likör üretim işlemleri: Gıda alkolü ve/veya tarımsal kökenli distilat ve/veya distile alkollü içkilerin gıda mevzuatına uygun olarak aromalandırılması, süt, süt ürünleri, meyve, şarap gibi tarımsal ürünler ile katkılandırılması suretiyle likör elde etme ve stoklama,

c) Likörün doluma hazırlanması işlemleri: Likörün su ile seyreltilmesi, tatlandırılması, katkılandırılması, en az bir ay dinlendirilmesi suretiyle doluma hazır likör elde etme ve stoklama,

d) Likörün piyasa sunumuna hazırlanması işlemleri: Likörün filtre edilmesi, dolum tanklarında stoklanması, uygun makinelerde doldurulması ve ambalajlanması suretiyle satışa hazır likör elde etme ve stoklama.

K) Bira üretim tesisi projesi aşağıdaki işlemleri kapsamalıdır:

a) Hammadde alma ve hazırlama işlemleri: Arpa alarak temizleme, sınıflandırma suretiyle biralık arpa elde etme ve/veya  malt alma, şerbetçiotu (humulus lupulus) alma, sınıflandırma, stoklama ve bakım,

b) Malt üretme işlemleri: Biralık arpayı su ile ıslatma, çimlendirme, kurutma-kavurma suretiyle malt elde etme, stoklama ve bakım,

c) Şıra üretme işlemleri: Maltı öğütme, su ile karıştırma, malt enzimleri veya doğal enzimlerle şekerlendirerek şıra yapma, şerbetçiotu ile kaynatma, süzerek ve soğutarak posa ve tortusundan ayırma, 

d) Genç bira üretim işlemleri: Şıranın, fermantasyon kaplarında maya eklenerek uygun şartlarda fermantasyonu suretiyle genç bira elde etme,

e) Maya üretim ve hazırlama işlemleri: Mayayı laboratuvarda ve takiben maya çoğaltma setinde işletme boyutunda çoğaltma veya kuru aktif mayayı fermantasyon için hazırlama, 

f) Bira üretim işlemleri: Genç biranın dinlendirme tanklarında uygun şartlarda ikincil fermantasyonunu tamamlaması ve dinlendirilmesi suretiyle bira elde etme,

g) Biranın doluma ve piyasa sunumuna hazırlanması işlemleri: Biranın, uygun durultma, berraklaştırma filtrasyon işlemlerinden geçirilmesi ile dolum tanklarında stoklanması, uygun makinelerde doldurulması, pastörizasyonu ve ambalajlanması suretiyle satışa hazır bira elde etme ve stoklama.

L) Şarap ve/veya meyve şarabı üretim tesisi projesi aşağıdaki işlemleri kapsamalıdır: 

a) Üzüm alma ve fermantasyona hazırlama işlemleri: Yaş üzüm alma, sap-salkım ayırma, tane patlatma, sıkma ve kademeli olarak şırasını alma, yaş üzüm veya şırada koruyucu önlemleri alma, üretilecek şarap çeşidine göre cibreli veya cibresiz üzüm şırası elde etme,

b) Ham şarap üretim işlemleri: Üzüm şırasının ilgili mevzuatta belirtilen ürün çeşidine göre, maya eklenerek fermantasyon kaplarında uygun şartlarda fermantasyonu suretiyle ham şarap elde etme,

c) Maya üretim ve hazırlama işlemleri: Mayayı laboratuvarda ve takiben maya çoğaltma setinde işletme boyutunda çoğaltma veya kuru aktif mayayı fermantasyon için hazırlama, 

d) Şarap üretim işlemleri: Ham şarabın üretildiği üzüm çeşidine ve üretildiği yıla göre ayrımlanarak, kendine özgü karakterini koruyacak uygun şartların sağlanması suretiyle  saklanması ve olgunlaştırılması,

e) Şarabın doluma hazırlanması işlemleri: Gerekli olgunluğu kazanmış şarapların, piyasa talebi ve marka tanımlarına göre harmanlanması, durultma, stabilizasyon, berraklaştırma ve katkılandırma  işlemlerinden biri veya birkaçının uygulanması ile doluma hazır şarap elde etme ve stoklama, 

f) Şarabın piyasa sunumuna hazırlanması işlemleri: Şarabın filtre edilmesi, dolum tanklarında stoklanması, uygun makinelerde doldurulması ve ambalajlanması suretiyle satışa hazır şarap elde etme ve stoklama.

g)  Meyve şarabında ise; bu bendin (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) alt bentlerindeki proses aşamalarının kullanılan meyveye uygun olacak şekilde gerçekleştirilmesi.

M) Aromatize şarap, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli üretim tesisi projesi aşağıdaki işlemleri kapsamalıdır:

a) Dökme şarap üretim işlemleri: Bu maddenin birinci fıkrasının L bendinin (a), (b), (c) ve (d) alt bentleri gereğince dökme şarap elde etme,

b) Alkol derecesinin ayarlanması: Aromatize şarap ve aromatize şarap bazlı içki üretimi için gerektiğinde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dökme şarabın alkol derecesinin yükseltilmesi,

Aromatize şarap kokteyli üretimi için, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dökme şarabın alkol derecesinin, su ve/veya üzüm şırası ilavesiyle düşürülmesi,

c) Aromalandırma ve tatlandırma: Aromatize şarap, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli üretimi için, alkol derecesi ayarlanmış yarı mamülün, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aromalandırılması ve/veya tatlandırılması,

d) Renklendirme: Aromatize şarap ve aromatize şarap kokteyli üretimi için, alkol derecesi ayarlanmış yarı mamülün, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak renklendirilmesi,

e) Aromatize şarap, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteylinin piyasa sunumuna hazırlanması: Ürünlerin filtre edilmesi, dolum tanklarında stoklanması, uygun makinelerde doldurulması ve ambalajlanması suretiyle satışa hazır ürün elde etme ve stoklama.

N) Gıda alkolü üretim tesisi projesi aşağıdaki işlemleri kapsamalıdır:

a) Hammadde alım işlemleri: Türk Gıda Kodeksi-Distile Alkollü İçkiler Tebliğinde belirtilen tarımsal hammaddelerden bir veya daha fazlasını alma ve stoklama,

b) Hammaddeleri üretime hazırlama işlemleri:Kullanılan hammaddelerin özelliğine göre presleme, ezme, kesme, sulandırma, buharlama, çimlendirme, maltlama, mayşeleme gibi işlemlerden birini veya birden fazlasını uygulamak suretiyle cibreli ve/veya cibresiz fermantasyona  alınacak şıra  elde etme ve stoklama,

c) Mayşe üretim işlemleri: Şıranın fermantasyon kaplarında maya eklenerek uygun şartlarda fermantasyonu suretiyle mayşe elde etme,

d) Maya üretim ve hazırlama işlemleri: Mayayı laboratuvarda ve takiben maya çoğaltma setinde işletme boyutunda çoğaltma veya kuru aktif mayayı fermantasyon için hazırlama, 

e) Gıda alkolünün üretim işlemleri: Mayşenin, rektifikasyon, dimetilizasyon, purifikasyon gibi ayrımsal distilasyon kolonları ve bağlantılı yoğunlaştırıcılardan oluşmuş distilasyon ünitesinde distile edilmesi ve stoklanması, 

f) Gıda alkolünün piyasa sunumuna hazırlanması işlemleri: Gıda alkolünün dolum tanklarında stoklanması, uygun makinelerde doldurulması ve uygun kaplarda ambalajlanması suretiyle satışa hazır gıda alkolü elde etme ve stoklama.

O) Sanayi tipi etil alkol üretim tesisi projesi aşağıdaki işlemleri kapsamalıdır:

a) Hammadde alım işlemleri: TS 1810 Standardında tanımlanan tarımsal hammaddelerden biri veya daha fazlası ile dünya alkol literatüründe uygulama örnekleri yer alan diğer tarımsal olmayan hammaddeleri alma ve  stoklama,

b) Hammaddeleri üretime hazırlama işlemleri: Kullanılan hammaddenin özelliğine göre projelendirilen işlemler,

c) Sanayi tipi etil alkolünün üretim işlemleri: Kullanılan hammaddenin özelliğine göre projelendirilen üretim prosesi,

d) Sanayi tipi alkolün piyasa sunumuna hazırlanması işlemleri: Üretilen sanayi tipi alkolün dolum tanklarında stoklanması, gıda alkolü olarak kullanılmasını önlemek amacıyla insan tüketimine sunulmasını engelleyecek ancak ilgili sanayi kolunda kullanılmasına zarar vermeyecek şekilde içine uygun denatüran maddeler ilave etmek suretiyle denatüre edilmesi, uygun makinelerde doldurulması, uygun kaplarda ambalajlanması suretiyle satışa hazır hale getirilmesi ve yapılan denatürasyona uygun olarak stoklanması,

Getirilecek projeler ayrıca, enerji temini, soğutma, ürüne katılacak ve proseste kullanılacak suyun ayrı işlemlerle hazırlanması gibi yardımcı proses ünitelerinin çalışma prensiplerini, yan ürün ve artıkların değerlendirilme yöntemleri ile atıkların arıtılmasına ve imhasına yönelik ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanmış projeyi içerecektir. Arıtma ve imha projelerinin incelenmesinde ilgili kuruluşun onayı aranacaktır.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir