Ana Sayfa » Makaleler » Aile Hukuku » Mal Paylaşımı » Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nedir

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nedir

Günümüzde, evliliklerin karmaşıklığı ve finansal ilişkilerin giderek artan önemi nedeniyle, çiftler arasında mal ayrılığı sözleşmeleri popüler hale gelmiştir. Mal ayrılığı sözleşmesi, evlilik birliği içinde edinilen malvarlıklarının, gelecekteki bir ayrılık durumunda nasıl paylaşılacağını düzenleyen hukuki bir belgedir. Bu sözleşme, çiftlere güvenilir bir finansal ve hukuki koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Mal Ayrılığı Sözleşmesinin Şartları

Mal ayrılığı sözleşmesi evlilik öncesinde ve sonrasında hazırlanabilmektedir. Öncelikle belirtmek gerekmektedir ki geçerlilik şartı noter aracılığı ile hazırlanmasıdır. Bu nedenle tarafların salt kendi iradeleri ile hazırlayacakları mal ayrılığı sözleşmeleri adi nitelikte olup geçersizdir.

Bir diğer husus ise mal ayrılığı sözleşmesinin evlilik tarihi itibari ile geçerli olabilmesi için evlilikten önce ya da evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde düzenlenmiş olması gerekmektedir. Evlik tarihinden itibaren 1 yıl geçmesinden sonra düzenlenen mal ayrılığı sözleşmeleri düzenleme tarihi itibari ile geçerlilik kazanacaktır. 

Mal Ayrılığı Sözleşmesinin Avantajları

Mal ayrılığı sözleşmesinin birçok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajlardan biri, her bir eşin kendi malvarlığını ve finansal durumunu koruma altına alabilmesidir. Bu, evlilik dışındaki kişisel malvarlıklarının, bir ayrılık durumunda paylaşılmasını engeller. Ayrıca, mal ayrılığı sözleşmesi, çiftlerin finansal sorumluluklarını belirleyerek, gelecekteki olası anlaşmazlıkları önleyebilir. Mal paylaşımı konusunda daha fazla bilgi edinmek için”Boşanmada Mal Paylaşımı Davası” konulu makalemizi inceleyebilirsiniz.

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Örneği

1. Taraflar

1.1

1.2

1.3 Evlilik Tarihi        : 

Taraflar Türk Medeni Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un verdiği açık yetkiye dayanarak ve evlenme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aralarında mal ayrılığı rejimini kabul ettiklerini aşağıda belirtilen yasal sınırlar çerçevesinde beyan etmişlerdir.

2. Mal Ayrılığı Şartları

2.1 Taraflar, kendisine ait olan kişisel malları, taşınır, taşınmaz ve tüm banka hesaplarını yönetmek, bunlardan yararlanmak ve tasarruf etmek hakkına sahip olacaktır. Bu kapsamda diğer eş, eşine ait her türlü taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde hiçbir yetkiye sahip olmayacaktır.

2.2 Tarafların üçüncü gerçek ve tüzel kişilerden gelen sigortadan kaynaklı tazminatlar dahil tüm manevî ve maddî tazminat alacakları yasal olarak kişisel malları oluşturacak ve diğerinin bu alacaklar üzerinde söz hakkı ve herhangi bir tasarrufu bulunmayacaktır. 

2.3 Bağışlamalar, üçüncü kişilerden gelen miras hak ve payları ile üçüncü kişilerin karşılıksız kazandırmaları kazanan tarafın kişisel malı sayılacaktır. Mal ayrılığı prensibi gereği bir diğerinin bunlardan yararlanma, yönetme ve tasarruf etme hakkı bulunmayacaktır.

2.4 Her eş kendi borçlarından dolayı, kendisine ait mallardan tümüyle sorumlu olacak ve bir diğerini borçlandırıcı tasarruflarda bulunamayacaktır.

2.5 Evlilik birliğini temsilen yapılan masraflar ve giderler her bir eşin ortak katılımıyla sağlanacaktır.

2.6 Keza, tahvil, bono, resmî senet, repo, borsa, faiz, icra alacakları ve tahsilatları ile banka faizi ve kira geliri gibi irat getiren ve burada sınırlayıcı olarak sayılmayan en geniş anlamdaki tüm kazançlar da mal ayrılığı prensibi gereği kişisel mal varlığı kavramında kabul edilecek ve diğer eşin bu haklar ve alacaklar üzerinde hiçbir şekilde yönetme ve kullanma yetkisi ile tasarrufu bulunmayacaktır.

2.7 Mal rejiminin sona ermesi hâlinde, taraflar diğerinin zilyetliğinde bulunan kendine ait mallarını geri alacaktır. 

2.8 Taraflardan birinin ölümü halinde, mal ayrılığı rejimine göre ölen kişinin malları mirasçılarına verilecektir. 

İş bu mal ayrılığı sözleşmesi, imzası bulunan taraflarca hiçbir zorlama olmadan ve hür iradeleri ile imza altına alınmıştır.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir